Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6721.1.1.2021

OBWIESZCZENIE UA.6721.1.1.2021
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 28 stycznia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP III
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu:

  • uchwały Nr XXX/415/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do
    sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego.

Ww. uchwała Rady Miasta dopuszcza etapowanie prac, z których każdy etap obejmuje odrębny obszar.

Granice ETAPU III do którego się przystępuje, oznaczono na Załączniku do niniejszego Obwieszczenia oraz na Załączniku do uchwały Nr XXX/415/17 z dnia 15 marca 2017 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. ETAPU III w terminie do dnia 22 lutego 2021 r. (włącznie):
pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ua@knurow.pl lub um@knurow.pl oraz za pomocą platformy ePUAP lub SEKAP. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta