Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Knurów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://knurow.netgis.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miasta Knurów powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Knurów może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miasta Knurów odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5

Dostępność wokół budynku

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

2. Budynek: Urząd Miasta Knurów – Ratusz, ul. Niepodległości 7

Dostępność wokół budynku

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

3. Urząd Miasta Knurów – Straż Miejska, ul. Niepodległości 5

Dostępność wokół budynku

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście:

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Opis dostosowań (np. platform przyschodowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Informacje dodatkowe

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@knurow.pl, ze wskazaniem formy komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W treści maila prosimy wskazać rodzaj sprawy do załatwienia.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ