O projekcie

O projekcie

Projekt stanowił kontynuację zadania zrealizowanego przez Urząd Miasta Knurów w latach 2008-2010 pod nazwą ,,Spr@wny urząd - budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych", które to zadanie miało na celu stałe podnoszenie jakości i efektywności pracy przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

Oprócz wsparcia procesów wewnętrznych, wyrażających się optymalizacją obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projekt ,,Spr@wny Urząd II" przyczynił się do sukcesywnego udostępniania interesantom jak największej ilości usług on-line oraz digitalizację posiadanych zasobów informacyjnych.

W ramach projektu wdrożono następujące trzy komponenty:

Projekt został wybrany do dofinansowania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Całkowity budżet projektu wynosi 768 169,02 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości do 85% tj. 652 943,66 zł.

System Informacji Przestrzennej

Jedną z kluczowych informacji o mieście jest informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych i relacjach między nimi zachodzących. System Informacji Przestrzennej pozyskuje, przetwarza i prezentuje tego typu dane oraz towarzyszące  im informacje opisowe o obiektach naszego miasta. Geoportal to witryna internetowa, pozwalająca na prezentację i darmowe przeglądanie danych zgromadzonych przez SIP w tym prowadzonych przez Urząd ewidencji adresów i ulic, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Geoportal zatem służy także do prezentacji danych wymaganych przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to nakazuje prowadzić rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udostępniać uchwalane w trybie niniejszej ustawy plany na stronie internetowej. Prezentowane w nim dane mają jednak charakter informacyjny i nie mogą służyć do celów prawnych. Sam system jest ciągle udoskonalany, a jakość danych cały czas jest podnoszona i w przypadku zauważenia błędów poprawiana.

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ